A A A

Ksiegowość

Oferta dla firm obejmuje:

 

- sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 

- prowadzenie książki przychodów i rozchodów,

 

- prowadzenie ksiąg handlowych,

 

- ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,

 

- ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,

 

- prowadzenie ksiąg handlowych,

 

- prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,

 

- prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług,

 

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

 

- sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,

 

- przygotowywanie oraz uaktualnianie zakładowego planu kont,

 

- pomoc przy sporządzaniu polityki rachunkowości,

 

- sporządzanie oraz analiza sprawozdania finansowego,

 

- sporządzanie deklaracji z tytułu podatku dochodowego,

 

- sporządzanie deklaracji do GUS,

 

- sporządzanie dokumentów związanych z rozpoczynaniem działalności,

 

- likwidacja działalności – sporządzanie odpowiedniej dokumentacji.